دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

پژوهشگر زمینه سلول‌های بنیادی و CRISPER