دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

پژوهشگر زمینه مهندسی ژنتیک و CRISPER